0495 495 640 info@glossywebsite.nl

Privacyverklaring

Nederland Media Producties, gevestigd aan De Dijk 8, 6028 RJ Gastel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Nederland Media Producties
De Dijk 8
6028 RJ Gastel
0495 495640

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nederland Media Producties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Website adres
– Hoe u ons gevonden heeft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glossywebsite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nederland Media Producties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief – alleen indien u hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nederland Media Producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nederland Media Producties verstrekt nimmer gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nederland Media Producties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederland Media Producties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@glossywebsite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nederland Media Producties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nederland Media Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@glossywebsite.nl

Veiligheid data
Nederland Media Producties hecht veel waarde aan de veiligheid van uw data en de performance van de servers waarop uw website wordt gehost. Onze servers worden dan ook uitsluitend bediend door onze eigen technische mensen. Inlog- en ftp gegevens van onze servers en websites zullen derhalve nooit verstrekt worden aan klanten of derden. Het onderhoud van uw website (zowel inhoudelijk als technisch) kan dan ook uitsluitend gedaan worden door de Webdesigners van Nederland Media Producties. Op die manier houden we de kwaliteit hoog. 

Software en licenties
Aangezien veel van onze CMS systemen uitgebreid zijn met eigen software en licenties kan een website bij het beëindigen van een hostingcontract niet worden meegenomen naar een nieuwe host. U kunt wel uw eigen content waaronder teksten en foto’s meenemen en deze toepassen binnen uw nieuwe omgeving. Let wel dat de gebruikte foto’s vrij moeten zijn van alle rechten. Wij adviseren dan ook altijd om eigen foto’s te gebruiken.